*Terima Kasih Prof Mahfud MD*

Oleh: Ust Abu Abdullah (Pembina Majlis As Salam)

*Alhamdulillah, terimakasih Prof Mahfud MD, tantangan anda untuk diskusi tentang khilafah telah direspon dengan tulisan yang sangat mencerahkan umat, logis, filosofis, syarie dan tidak emosional.*

*Jika kita termasuk orang ikhlas, terbuka, dan ingin indonesia maju, mari kita baca tulisan-tulisan berikut dengan pikiran terbuka, untuk mengetahui kebenaran sejati. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar*

1. *KHILAFAH CIPTAAN ULAMA?*
_Sebuah tanggapan cerdas untuk Prof Mahfud MD_   Oleh Dr. Choirul Anam
https://copaswaislam.blogspot.co.id/2017/12/khilafah-ciptaan-ulama.html

2. *CACAT EPISTEMOLOGIS DALAM ISTILAH “SISTEM BAKU KHILAFAH” PROF. MAHFUD MD*
Oleh : KH. M. Shiddiq Al Jawi, S.Si, MSI
https://copaswaislam.blogspot.co.id/2017/12/cacat-epistemologis-dalam-istilah.html

3. *TANGGAPAN KEPADA SIAPA SAJA YANG MENGATAKAN KHILAFAH TIDAK PUNYA BENTUK BAKU*
Oleh : KH. Hafidz Abdurrahman, MA
https://copaswaislam.blogspot.co.id/2017/12/khilafah-tidak-punya-bentuk-baku.html

4. *Ontologi: Apakah Jokowi/presiden lainnya di negeri muslim sekarang adalah khalifah?*
oleh: Ustadz M. Shiddiq al Jawi
https://copaswaislam.blogspot.co.id/2017/12/ontologi-apakah-jokowipresiden-lainnya.html

5. *Ulama Aswaja Sepakat: Khilafah Wajib!*
oleh: Ustad Fathiy Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy
http://copaswaislam.blogspot.co.id/2017/12/ulama-aswaja-sepakat-khilafah-wajib.html

6. *Guru Besar Hukum : Wahai Para Pejabat Kampus Bila Anda Takut dengan Khilafah Mari Berdiskusi*
Oleh : Prof. Suteki (Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP)
https://copaswaislam.blogspot.co.id/2017/12/guru-besar-hukum-wahai-para-pejabat.html

7. *THE AMAZING OF KHILAFAH: Antara Tuduhan Ilusi dan Fakta Solusi*
Oleh: Dr. Ahmad Sastra
https://copaswaislam.blogspot.co.id/2017/12/the-amazing-of-khilafah-antara-tuduhan.html

8. *Teruntuk Yang Terhormat Prof. Mahfud MD*
oleh: Endiyah
https://copaswaislam.blogspot.co.id/2017/12/teruntuk-yang-terhormat-prof-mahfud-md.html

9. *MAHFUDZ MD GAGAL PAHAM KHILAFAH*
Oleh: Irkham Fahmi al-Anjatani
https://copaswaislam.blogspot.co.id/2017/12/mahfudz-md-gagal-paham-khilafah.html


10. Jika anda masih belum puas dengan jawaban mereka, mari kita baca kitab ulama-ulama yg terkenal. *Berikut Referensinya:*

1. Imam Al-Ghazali
KHILAFAH WAJIB
(Al-Iqtishad fi Al-I'tiqad, hlm.99)
2. Imam Nawawi
KHILAFAH WAJIB
(Syarah Shahih Muslim, Juz 12, hlm.205)
3. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
KHILAFAH WAJIB
(Fathul Bari, Juz 12, hlm.205)
4. Imam Mawardi
KHILAFAH WAJIB
(Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, hlm.5)
5. Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami
KHILAFAH WAJIB
(As-Shawa'iqul Muhriqah, hlm.17)
6. Imam Al-Qurtubi
KHILAFAH WAJIB
(Al-Jami'li Ahkamil Qur'an, Juz 1, hlm.624)
7. Imam Syaukani
KHILAFAH WAJIB
(Nailul Authar, Juz VIII, hlm.265)
8. Imam Ibnu Taimiyyah
KHILAFAH WAJIB
(Majmu'ul Fatawa, Juz 28, hlm.390)
9. Imam Ibnu Khaldun
KHILAFAH WAJIB
(Muqaddimah, hlm.191)
10. Syeikh Wahbah Zuhaili
KHILAFAH WAJIB
(Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz VIII, hlm.272)
Dan imam-imam lainnya yang berbicara tentang Khilafah dalam kitab-kitabnya
11. Imam al-Kasani, Badâ’i ash-Shanâ’i fî Tartîb asy-Syarâ’i XIV/406
12. Ibnu ‘Abidin, Radd al-Muhtâr, IV/205
13. Imam al-Muwaq, At-Tâj wa al-Iklîl li Mukhtashar Khalîl, V/131
14. Imam Abu Zakaria an-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, VI/291
15. Imam an-Nawawi, Raudhâh ath-Thâlibîn wa ‘Umdah al-Muftîn, III/433
16. Imam Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj ath-Thulâb, II/268
17. Imam Umar bin Ali bin Adil al-Hanbali, Tafsîr al-Lubâb fî ‘Ulûm al-Kitâb, 1/204
18. Allamah Ibnu Hajar al-Haitami asy-Syafii, Ash-Shawâ’iq al-Muhriqah, 1/25
19. Abu al-Hasan Nur ad-Din al-Mula al-Harawi al-Qari, Jam’u al-Wasâ’il fî Syarh asy-Syamâ’il, II/219
20. Muslim al-Yusuf, Dawlah al-Khilâfah ar-Râsyidah wa al-‘Alaqât ad-Dawliyah, hlm 23
21. Ad-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘Inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ‘ah, hlm. 34
22. Rasyid Ridha dalam kitabnya, Al-Khilâfah aw al-Imâmah al-‘Uzhma, hlm. 101
23. Taqiyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah, II/13
24. Rawwas Qal’ah Jie dan Hamid Shadiq Qunaibi, Mu‘jam Lughah al-Fuqahâ, hlm. 64 dan 151
25. Ibrahim Anis dkk dalam Al-Mu‘jam al-Wasîth, 1/27 dan 251
Dan sebagainya.
Berbeda halnya dengan Ulama sekarang ada segelintir yang Menolak Khilafah, Menganggap Khilafah Berbahaya dan Bertentangan dengan Suatu Falsafah Buatan Manusia.
Sungguh mereka bukanlah Ulama Akhirat, bukan Ulama Ikhlas, bukan Ulama Rujukan.
Berpegang teguhlah dan dengarlah serta ikutilah para Ulama Yang Soleh dan Shahih serta Turut Memperjuangkan Syariah dan Khilafah sebagai kewajiban besar untuk ditegakkan. []

*Silahkan di share, Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Aamiin*

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to " "

Post a Comment